En inspirerande förmiddag hos Vinnova kring utmaningar och möjligheter för fortsatt utveckling inom området Artificiell Intelligens (AI) för Sverige.

Det var mycket givande och lärorikt att delta  i detta tolkningsseminarium anordnat av Vinnova inför den rapport kring hur Sverige kan arbeta vidare inom området Artificiell Intelligens (AI). Vi fick diskutera möjligheter och hinder som finns för att skapa en så god plattform för utveckling av nya innovationer och användningsområden där Sverige kan vara med och konkurrera inom  Artificiell Intelligens och Machine Learning (ML). Många aspekter berördes, men det som alla var rörande överens om är att det behövs mer utbildning på alla nivåer i samhället och att behovet är här och nu. Vi behöver hitta vägar och arenor där vi kan mötas och både lära oss mer och diskutera hur tekniken kommer att påverka samhället och inte minst hur vi vill att den skall påverka samhället. Det är en angelägenhet som berör oss alla och vi är redan nu inne i denna mycket genomgripande teknikutveckling. Vi behöver nya snabbare sätt att ställa om, så att kunskap och diskussioner kan komma till stånd i alla delar av samhället, i syfte att förstå och kunna påverka denna samhällsomvälvande process. Vi efterfrågade också ett ramverk med riktlinjer och guidelines hur Sverige skall arbeta med detta ifrån regeringshåll. Det behövs en bred konsensus kring detta och ju fortare en sådan finns på plats dess bättre. Finland har redan kommit mycket långt i detta arbete och de ger ringar på vattnet. Europa behöver kliva fram och ta mark gentemot både USA och Kina och Indien. Alla initiativ och nya samarbeten är viktiga för att vi skall kunna hävda oss i konkurrensen.