Employer Value Proposition (EVP)

Employer Value Proposition

Företagskultur & Värdegrund
  • Ledarskap  & Gruppdynamik
  • Beteende och attityders inverkan på resultatet 

Var börjar vi vårt arbete med Employer Value Proposition?

  • Definiera och kommunicera ert specifika budskap effektivt till anställda och potententiella kandidater samt kunder och samarbetspartners. Identifiera ert ”varför” och kommunicera detta.

  • Identifiera dina målgrupper och ditt unika erbjudande inklusive er mission och vision och välj rätt kanal för varje budskap för att nå dem så effektivt som möjligt.
  • Stärk er identitet och baserat på det, formulera kärnfulla nyckelord som är kopplade till er värdegrund.
  • Arbeta strategiskt med ledarskap och kompetensutveckling på alla nivåer baserat utifrån en långsiktig plan.

  • Dra nytta av gruppdynamiken för att öka resultat minska stress.

  • Var uppmärksam på skillnader i beteenden och drivkrafter mellan individer, så att alla ges möjlighet att nå sin fulla potential och  genom detta reducera sjukfrånvaro och öka motivationen. 

  • Arbeta aktivt med attityder, beteenden och att vara uppmärksam på vilka beteenden man belönar, så att det bara är de önskvärda beteendena som belönas.

”It doesn´t make sense to hire smart people and then tell them what to do; we hire smart people so they can tell us what to do.” – Steve Jobs

Hitta individens potential – via modern teknik

Rekrytering och Talent Management går igenom en anmärkningsvärd förändring. Jobbannonser, internetportaler, rekryteringsföretag och HR-avdelningar ser hur viktigt budskapet kring Employer Value Propostion är i kommunikationen med kandidater. Vi uppmuntrar också företag att söka efter varje individs potential genom att använda modern teknik och beprövad forskning ifrån psykometri. När man matchar individens personlighet, kunskaper,och färdigheter i kombination med värderingar och motivation, kan man uppnnå avsevärt bättre matchning vid rekrytering. Låt er företagskultur och er värdegrund vara er ledstjärna på er resa för att uppfylla era mål och visioner. Då kan ni stärka ert lag och nå bättre resultat och en mer hållbar arbetsmiljö där alla delar er mission.

The field of recruitment and talent management is going through a notable change. Job advertising internet portals, recruitment companies, print media and recruiters are reconsidering their value proposals. We encourage companies to look for each individuals potential by using modern technique and proven metholodgy. If you match peoples personality, knowledge and skills combined with values and motivations you make better matching when recruiting.  Let your company’s culture be your compass on your journey to fulfill your goals and visions. Then you can strenghten your team and reach higher and create a better place to work and achieve your mission.

Hur kan du attrahera och behålla talanger?

Vi visar hur du kan arbeta effektivt och målmedvetet med ditt Employer Value Proposition och genom detta attrahera fler och också behålla de ttalanger du redan har!