Change management

Vi hjälper företag och organisationer i både de större och mindre förändringsarbeten som ni som organisation står inför.

Change Management

 •  Medarbetarnas potential i fokus
 •  Minska sjukfrånvaro – stress, utmattningssyndrom
 •  Motverka diskriminering, mobbning
 • Dynamisk förändringsledning 
 • Uppmuntra kunskapsöverföring 
 • Robusta belöningssystem
 • Fokus i arbetsmiljöarbete
 •  Hållbart resursutnyttjande
 •  Uppföljning och återkoppling

Hållbarhetsredovisning

Skapa en hållbarhetsrapport som kommunicerar er ambition och de åtgärder ni vill vidta för att uppnå detta. Denna hållbarhetsrapport skall återspegla ert företags vision, mission, mål och värderingar, liksom vad ni gör för att uppnå dessa.

 

I de lagkrav som gäller från 2017 års lagkrav skall de företag som omfattas av de nya lagkraven (som utgår ifrån omsättning, balansräkning och eller totalt antal anställda) behöver man uppfylla minimum kraven när det gäller redovising om arbete och tillämpning på följande områden;

 

 • Sociala förhållanden och mångfaldspolicy – Har ni analyserat hur er affärsverksamhet påverkar sociala förhållanden  både i och utanför Sverige. Arbetar ni med  CSR – Corporate Social  Responsibility, har ni satt upp mål inom detta område? Har ni en mångfaldspolicy och hur implementerar ni denna?
 • Miljö – På vilket sätt kan ni  bidra till att förbättra miljön i samhälle, på arbetet och på individuell nivå. Vilka omården har ni störst möjlighet att göra miljömässiga förbättringar och var har ni störst möjlighet att påverka och inspirera andra till förändring?

 • Respekt för Mänskliga Rättigheter – Har ni tittat närmare på vad ni kan göra för att förbättra frågor som rör mänskliga rättigheter genom den verksamhet och de affärer ni gör och hur ni gör de? Hur förhindrar ni övergrepp eller att människor blir exploaterade?

 • Anti Korruptions Strategi – Vilka åtgärder har ni vidtagit för att motverka korruption och hur har ni kommunicerat detta till din organisation och era aktieägare?

 

Ovanstående är några exempel på områden för ert hållbarhetsarbete att utgå ifrån och bara ni kan bestämma vilka mål och visioner ni vill uppnå i detta arbete. Det viktiga är att dessa fyra områden är representerade i rapporten. Vi kan hjälpa dig att utveckla dina mål och visioner och se till att de kan sättas i handling, som är genomförbara i ert dagliga arbete och som görs till en del av affärsstrategin.

 

Inom alla dessa fyra områden måste man förtydliga vilka hur de appliceras och ange nyckel indikatorer för hur man mäter åtgärder och insatser och även beskriva betydande risker. Du kan också välja att uppfylla minimikraven utifrån den lagliga texten. Hållbarhetsrapporten kan vara ett gyllene tillfälle att visa omvärlden och dina anställda vilka mål ni har för et hållbarhetsarbete och hur ni tänker uppnå det. Detta kan också vara en fördel om den används i den externa kommunikationen och genom att visualisera vad som görs dagligen för att utveckla ditt hållbarhetsarbete. Det kommer att vara ett sätt att visa hur man utvecklar affärsidén och värderingar i verksamheten med hållbarhetsperspektivet i åtanke och ständigt närvarande.

Standardiserade verktyg

Ni kan använda GRI Standards (GRI stands for Global Reporting Initiative), en oberoende organisation som startade1997 med att utveckla guidelines för hållbarhetsrapportering

Ett annat ramverk som man kan utgå ifrån är FN’s 17 globala  hållbbarhetsmål, Sustainable Development Goals (SDG). Man kan utgå ifrån samtliga mål eller välja ut några specifika som relaterar till er verksamhet och dess mål och det ni gör. Man kan också sätta sina egna mål så länge det inkluderar de fyra målområden som hållbarhetsrapporten måste innehålla.

Hur långt har ni kommet i ert arbete med hållbarhetsrapporten och hur ser ni på möjlighetetn att låta detta vara en del av företagets utveckling och profilering?
Kontakta  oss för ett möte om hur vi kan bidra i detta arbete och berätta mer om vad ni vill uppnå med de hållbarhetsinitiativ ni tar.

Mångfaldhetspolicy – kopplat till tillväxt och utveckling

Forskning visar att om ni som organisation och företag utvecklar och aktivt arbetar med en strategi för ökad mångfald, bidrar detta till utveckling och ger bättre förutsättningar för transformation change management än i de organisationer som inte gör det. I en värld som är i konstant  utveckling och förändring, är detta en framgångsfaktor.  Därför är det viktigt att verkligen tänka igenom vilken inverkan det kan få att inte ha en strategi för att förhindra diskriminering utifrån ålder, kön, religion eller etnisk och kulturell bakgrund i en organisation.

Kontakta oss för mer information