Human Resources & Affärsutveckling

Human Resources & Affärsutveckling

  • Human Resources kopplat till Affärsutveckling
  • Motivation – Resultatutveckling
  • Social Selling strategi 
  • Levandegöra sitt mission (”why”)
  • Kund- och medarbetar lojalitet

Human Resources som en kraft i affärsutvecklingen

 

Nedan några tips på områden att uppmärksamma utifrån de ovan nämnda områden.

Använd förebilder – och berätta varför de är förebilder och hur de är kopplat till företagets mission och vision.

Walk the talk – arbeta aktivt med att se till att man det man gör i sitt arbete är kopplat till de som företaget står för.

Uppmuntra nyfikenhet och skapa en miljö av tillit – det lägger grunden till utveckling och lojalitet hos både kunder och medarbetare.

Arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt och använd och utveckla metoder att ge och ta emot feedback vid rätt tillfälle.

Uppmuntra till ”selfleadership” eller självledarskap på svenska som också uppmuntrar ansvar och skapar motivation.

Värna och arbeta  aktivt med teamkänslan i både det lilla och det stora teamet! Att vara del av ett lag eller en grupp som delar samma drömmar och visioner är någonting vi alla uppskattar!

”Truly effective and inspiring leaders aren´t actually driven to lead people; they are driven to serve them.” – Simon Sinek

Kontakta oss för mer information eller om ni vill boka en föreläsning på ett eller flera av våra områden!