Employer Branding & Employer Value Proposition

Hur arbetar ni med  med att marknadsföra både ert Employer Brand och Employer Value Proposition utifrån er unika företagskultur och er värdegrund? Vilket ledarskap vill ni uppmuntra till och hur arbetar ni i er strategiska kompetensutveckling med mångfald- och hållbarhetsaspekten. Vilka beteenden och drivkrafter är det som ni söker och uppmuntrar hos era nuvarande och framtida medarbetare? 


Hur kan jag hjälpa dig?

Vi hjälper er att  lyfta fram det som gör att både era kunder och nya medarbetare vänder sig till er! Vi hjälper få fram det som gör er unika i ert område och på er marknad. Vi ser till att belysa de aktiviteter och beteenden som bär er kultur och ert  Employer Brand och Employer Value Proposition med utgångspunkt i såväl er arbetsmiljö, teamkänsla unika arbetssätt och era belöningssystem. 

Ledarskap och förändringsarbete - utmana och utamas

Vill ni öka motivationen och engagemanget i organisationen och i de förändringsarbeten ni driver? Vi vill gärna vara med och skapa bättre förutsättningar för ett agilt förändringringsarbete samt ett ledarskap som bär era värderingar! Vi arbetar utifrån tre huvudparametrar som vi ser är till stor hjälp i snabbt föränderlig värld och dessa är TYDLIGHET, TILLIT och TEAMKÄNSLA!

EB & EVP

Nedan ser ni några exempel på det som jag tror är viktigt i när man vill fånga och förmedla sitt Employer Brand och sitt Employer Value Proposition.

Walk the talk – arbeta aktivt med att se till att det man gör i sitt  vardagliga arbete är kopplat till de som företaget står för

Lyft fram ert WHY! Varför gör ni det ni gör och levererar det ni gör?

Beskriv det ledarskap ni vill stå bakom och hur det bidrar till att både företaget och individen når sin potential.

Använd förebilder – och berätta varför de är förebilder och hur de är kopplat till företagets mission och vision.

Uppmuntra nyfikenhet och skapa en miljö av tillit – det lägger grunden till utveckling och lojalitet hos både kunder och medarbetare.

Uppmuntra till ”selfleadership” eller självledarskap på svenska som också uppmuntrar ansvar och skapar motivation.

Värna och arbeta aktivt med teamkänslan i både det lilla och det stora teamet! Att vara del av ett lag eller en grupp som delar samma drömmar och visioner är någonting vi alla uppskattar!

Vår mission

Vår mission är att ge er bästa möjliga förutsättningar att möta den föränderliga marknad vi alla verkar i idag. Både vad gäller att hitta potentialen hos det team ni har hos er idag och även identifiera och finna vad ni söker för att möta morgondagens utmaningar. Detta gör vi genom att använda ny teknik i kombination med erfarerenheter från en mängd olika verksamheter och miljöer. Vi utgår alltid ifrån våra ledord tydlighet, tillit och teamkänsla!

Vi utvärderar

Vi går igenom era visioner, strategier, mål och nyckel eller värdeord baserat på er värdegrund och er mission. Vi utgår ifrån de förutsättningar och förändringar som sker på just er marknad. Vi gör detta genom bland annat intervjuer och kund- och medarbetarundersökningar.

Vi utmanar

Vi utmanar dig för att se om er vision, era nyckelord och er värdegrund idag överensstämmer med hur ni vill upplevas av kunder och medarbetare. Vi granskar också hur väl de överensstämmer med de strategier och affärsmål som ni har för er verksamhet och ert företag.

Vi utvecklar

Vi hjälper er att utveckla detta baserat på de förbättringsområden vi identifierar under fasen utmaning. Detta kan ske genom exempelvis workshops, skräddarsydd träning, coaching eller seminarier. Vi presenterar ett förslag till åtgärd eller åtgärder med omfattning, tidsplan och kostnad samt också vad vi avser uppnå och hur ni sedan skall kunna mäta utslaget av detta. 

Vi utför

Tillsammans med våra partners från olika kompetensområden kan vi hjälpa er att gå från ord till handling, utifrån det vi utvecklat tillsammans med er för att stärka er företagskultur. Det kan innefatta intern och extern kommunikation, handlingsplaner baserade på nya mål, beteendemässiga förändringar, ledarskaps- och/eller försäljningsutveckling och coaching eller åtgärder för att stärka den interna kompetensutvecklingen.

Partners

Offertförfrågan